Současnost

Současnost

SOUČASNOST

Hlavním předpokladem stabilního výskytu určitého živočišného druhu je vhodné životní prostředí. V této kapitole je na fotodokumentaci představen současný stav tradičního hlavního výskytiště dropa velkého na Znojemsku – zimoviště, tokaniště a hnízdiště. Věnujeme pozornost také 100 hektarové ploše vymezené v roce 2014 v areálu tradičního zimoviště dropa, ve které zemědělci hospodaří pro dropa příznivým způsobem. Snažíme se rovněž upozornit na možnost nebezpečí střetu zájmů ochrany přírody na příkladu realizace prvku ÚSES v prostoru tradičního tokaniště a hnízdiště dropa velkého. Drop velký vyžaduje krajinu přehlednou, nejlépe bez vyšších stromů a keřů. Pokud dobře známe tyto jeho nároky na biotop, měli bychom je, s ohledem na snahu o jeho návrat, respektovat. Kapitola také stručně informuje o připravované aktualizaci záchranného programu pro dropa velkého.