O autorech

O autorech

P7070353-tatka

Ladislav Fiala

Ladislav Fiala

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Je dlouholetým ochráncem přírody, nejdříve člen TISu – Svazu pro ochranu přírody a krajiny a následně ČSOP. Od roku 1976 se jako okresní konzervátor státní ochrany přírody zabýval především ochranou dropa velkého na Znojemsku. Je spoluautorem publikací Dropi na Znojemsku (1995), Ptáci Znojemska (2007) a Za rostlinami na Znojemsku (2012).

P8070766-hana

Hana Vymazalová

Hana Vymazalová (roz. Fialová)

Absolventka Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně a mimořádného studia vybraných předmětů na Zahrad­­nické fakultě v Lednici na Moravě. Už v roce 1984 se na gymnáziu v rámci biologické olympiády věnovala sledování dropů na Znojemsku (práce Život dropů velkých během roku). Jako členka ČSOP se společně se svým otcem věnuje přírodě a podílela se na záchranném odchovu dropích mláďat z ohrožených snůšek.

dropi-na-znojemsku-1995

Dropi na Znojemsku, 1995

ptaci-na-znojemsku

Ptáci Znojemska, 2007

za-rostlinami-na-znojemsku

Za rostlinami na Znojemsku, 2012

drop-velky-na-znojemsku-2015

Drop velký na Znojemsku, 2015


Současnost

Současnost

SOUČASNOST

Hlavním předpokladem stabilního výskytu určitého živočišného druhu je vhodné životní prostředí. V této kapitole je na fotodokumentaci představen současný stav tradičního hlavního výskytiště dropa velkého na Znojemsku – zimoviště, tokaniště a hnízdiště. Věnujeme pozornost také 100 hektarové ploše vymezené v roce 2014 v areálu tradičního zimoviště dropa, ve které zemědělci hospodaří pro dropa příznivým způsobem. Snažíme se rovněž upozornit na možnost nebezpečí střetu zájmů ochrany přírody na příkladu realizace prvku ÚSES v prostoru tradičního tokaniště a hnízdiště dropa velkého. Drop velký vyžaduje krajinu přehlednou, nejlépe bez vyšších stromů a keřů. Pokud dobře známe tyto jeho nároky na biotop, měli bychom je, s ohledem na snahu o jeho návrat, respektovat. Kapitola také stručně informuje o připravované aktualizaci záchranného programu pro dropa velkého.


Budoucnost

Budoucnost

BUDOUCNOST

Tématem kapitoly je možná inspirace z některých evropských zemí pro budoucnost ochrany dropa velkého v České republice. Oslovili jsme přední odborníky na ochranu dropa velkého v Rakousku, na Slovensku, v Německu a v Maďarsku, aby představili hlavní cíle, které ve své zemi v souvislosti s jeho ochranou mají. Zároveň aby uvedli opatření, jejichž prostřednictvím by chtěli těchto cílů dosáhnout. Tyto informace jsme doplnili údaji o aktuálně nejvýznamnějších lokalitách výskytu dropa velkého v daném státě. Doprovodné fotografie byly pořízeny také na místech a v zařízeních, kam není veřejnosti přístup povolen. Tato bohatá fotodokumentace v kapitole pomáhá vytvořit ucelenou představu o situaci ve vybraných zemích a o realizaci některých ochranářských opatřeních. Velkou pozornost věnují v zahraničí rovněž spolupráci s veřejností a vysvětlování významu ochrany dropa velkého. Výsledky těchto snah jsou také na fotografiích zachyceny.


Minulost

Kapitola minulost

MINULOST

Bez poznání minulosti se většinou nedá pochopit současnost. Kapitola se podrobně zabývá historií vývoje populace dropa velkého na Znojemsku. Obsahuje texty, které byly částečně převzaty z publikace Dropi na Znojemsku (FIALA, FIALOVÁ, 1995). Mimo základních údajů o dropovi velkém, jsou zde uvedeny především naše vlastní poznatky získané dlouhodobým sledováním hlavně v letech 1970–1990. Kromě detailní aktivity dropa během dne a celého roku, zjištěných ztrát na dropí populaci apod., je popsán odchov dropích mláďat z ohrožených snůšek. Informace o ochraně dropa velkého v této kapitole jsou sice vztaženy k roku 1994, ale byly jako text z původní publikace zařazeny, neboť si myslíme, že většina z nich je i dnes, po 20 letech od jejich uvedení, aktuální. Starší perokresby a černobílé fotografie (i přes svoji sníženou kvalitu) jsou zařazeny s ohledem na jejich dokumentační hodnotu. Nově pořízené barevné fotografie dospělých jedinců dropa nepochází ze Znojemska a slouží jen jako názorný doprovod textů.